RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia (Solution focused brief therapy) on matalan kynnyksen keskusteluapua, joka syntyi Amerikassa 1960-luvulla. Suuntauksen erityisyys syntyy siitä, että terapiassa painopiste on ongelman ratkaisu eikä analysointi. Ajatellaan että ongelma on ja pysyy, koska ihmiset eivät määrittele tavoitteitaan ja päätä, kuinka haluaisivat asioiden olevan.

Keskustelut auttavat tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavaroja sekä luomaan ja suuntaamaan mielekkääseen tulevaisuuteen. Ratkaisukeskeisyydessä pyritään kehittämään konkreettiset ja yksityiskohtaiset keinot toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi. Meistä jokaisella on elämän aikana uusia opittavia taitoja, joita oppii harjoittelemalla!

Pääpaino terapiassa on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Tilaa on kuitenkin myös koettujen haasteiden läpikäynnille.

Pyrin terapeuttina kanssasi tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen, jossa painotan omaa asiantuntijuuttasi omassa elämässäsi. Toimiva yhteistyösuhde on yksi onnistuneen terapian edellytyksistä. Ensimmäisillä tapaamiskerroilla saadaan kuva siitä, miltä keskustelu ja yhteistyö tuntuu. Siksi kehotan luottamaan intuitioosi siitä, miltä terapia tuntuu. 

TARVITSENKO TERAPIAA?

Terapiaan voi hakeutua silloin, kun kokee tarvitsevansa ulkopuolisen apua johonkin ongelmaan. Et tarvitse mielenterveysdiagnoosia, eikä diagnoosi toisaalta estä lyhytterapiaan tuloa, mutta vakavampien mielenterveyden haasteiden kohdalla suositellaan psykiatrista hoitoa.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voi kehittää itseään myös ilman sen suurempia pulmia, sillä työskentelymenetelmissä on myös valmentava ote läsnä. Olemme luoneet asiakkaiden kanssa hyvinkin tarkkoja listoja tilanteessaan etenemiseen.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista (1-20 kertaa) ja käynnit pyritään lopettamaan kun asiakas kokee haasteen helpottuneen. Pidemmät terapiajaksot ovat kuitenkin myös mahdollisia, mikäli asiakas niin haluaa.

Et tarvitse lääkärin lähetettä vastaanotolleni. Käynnit EIVÄT OLE KELA-korvattavia eivätkä psykoterapiaa, eikä niistä laadita kirjauksia potilasasiakirjoihin. 

MITÄ TERAPIASSA TAPAHTUU?

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskeistä on tavoitteiden asettaminen. Voimme käyttää kuvaamiasi ongelmia suuntaviittoina tavoitteille, mikäli tavoitteiden nimeäminen tuntuu haasteelliselta. Sopivat tavoitteet auttavat nimeämään ja hahmottamaan mitä tilanteessa oikeastaan haluaa sekä luomaan konkreettisia askelia kohti toivottua tulevaisuutta.

Pidän terapiasi tavoitteet tulevilla terapiakerroilla mielessäni. Terapiasi rakentuu sinun toiveidesi mukaan! Yleisenä pyrkimyksenä on jokaisen kohdalla kasvattaa itseymmärrystäsi, auttaa tunteiden säätelyssä ja löytää uusia näkökulmia sekä toimintatapoja.

Myös ulkoistaminen on yksi ratkaisukeskeisyyden työväline. Ulkoistamalla haasteet, saa mahdollisuuden tarkastella asiaa eri puolilta ja monesti ihminen havaitsee asioita, joita ei aiemmin ole tullut ajatelleeksi. Tutkimme tilanteesi poikkeavuuksia, selviytymiskeinoja, vahvuuksia ja voimavaroja, joita pyrimme vahvistamaan. Ratkaisukeskeisyys on usein voimaannuttavaa, miellyttävää ja hauskaakin!

Annan käyntien lopuksi kotitehtäviä, jotka voivat olla tilanteen tarkkailusta konkreettisiin tekoihin, riippuen asiasta. Moni asiakas kokee kotitehtävät kannustavina ja eteenpäin vievinä.

MITÄ VOI KÄSITELLÄ?

Tapaamisilla voidaan käsitellä monenlaisia asioita. Pääpiirteittäin voidaan kuitenkin sanoa, että lyhytterapia sopii ongelmiin, jotka eivät ole vielä kroonistuneet. Ohjaan tarvittaessa asiakkaan eteenpäin, mikäli koen lyhytterapian olevan riittämätöntä asiakkaan tilanteessa.

Olen työskennellyt asiakkaideni kanssa mm. seuraavien teemojen äärellä:

 • perhe ja parisuhde haasteet
 • uupumus
 • univaikeudet
 • suru
 • työ- ja opiskeluelämän haasteet
 • alakuloisuus
 • yksinäisyys
 • itsetuhoisuus
 • riippuvuudet
 • elämänsuunnan löytäminen
 • tunnetaitojen vahvistaminen
 • ahdistuneisuus
 • suorittaminen
 • riittämättömyys
 • rajojen löytäminen/vahvistaminen
 • itsetuntemus

Kaikkeen ei aina voi löytää suoraa vastausta, mutta erilaisia näkökulmia pohtimalla ongelman kanssa elämistä voidaan helpottaa ja tukea.

MITÄ TERAPIA VAATII SINULTA?

Uskallus keskustella asioista

Keskusteleminen ei ole aina helppoa ja voi vaatia toisinaan ponnisteluja katsoa asioissaan pintaa syvemmälle.

Kykyä reflektoida

Terapiassa eteenpäin vie valmius ja halu tutkia sekä pohtia omia ajatuksia, tunteita ja toimintatapoja. Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu! On hyvä tiedostaa, että varsinaisen työn terapiassa, tekee asiakas.

Sitoutumista

Terapiassa käyminen ei ole aina mutkatonta tai helppoa. Se voi toisinaan tuntua jopa työltä, kun ollaan vaikeiden henkilökohtaisten asioiden äärellä. Silloin sitoutuminen ja sinnikkyys ovat tärkeitä asioita pitää mielessä. 


Toimin etävastaanotolla, puhelimitse sekä työhuoneellani Mikkelissä ja kävelytapaamisilla.

MIKSI VALITSIN ETÄTERAPIAN?

Tänä päivänä etäterapiat ovat yleisiä ja hyvä vaihtoehto silloin, kun live-tapaamiset syystä tai toisesta olisivat haastavia järjestää. Etätapaamiset mahdollistavat sopivan terapeutin löytämisen kauempaa ja säästävät aikaa, joka muuten menisi matkoihin. Mikäli teemme jotain tehtäviä, missä kirjaan prosessia ylös, lähetän tarvittaessa tapaamisen lopuksi sinulle kuvan tuotoksesta.

Myös pelkät puhelinajat ovat mahdollisia.


ONKO LYHYTTERAPIASTA HYÖTYÄ?

Helsingin psykoterapiatutkimuksesta, joka löytyy täältä voi lukea Suomessa tehdystä pitkäkestoisimmasta tutkimuksesta, jossa pyrittiin selvittämään psykoterapioiden vaikuttavuutta masennukseen pitkissä seurannoissa. Tutkimuksessa havaittiin, että pitkäkestoisella psykoterapialla saavutetaan pysyvämpiä vaikutuksia keskivaikean masennuksen hoidossa. Lyhytterapialla voidaan kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireiden lieventymiseen pidempää psykoterapiaa nopeammin.

Yle on uutisoinut lyhytterapiasta täällä

Englanniksi ratkaisukeskeisyydestä löytyy lisää mm. UKASFP | Solution Focused Practice